Polityka prywatności

Polityka prywatności w Kancelarii Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zostały wskazane poniżej.

I Współadministratorzy danych osobowych

Następujące osoby są współadministratorami Twoich danych osobowych:

  1. Ewa Rybarczyk – Współadministrator Pierwszy,
  2. Daniel Rybarczyk – Współadministrator Drugi-

dalej nazywanymi wspólnie Współadministratorami.

Współadministratorzy są radcami prawnymi, wspólnikami Kancelarii Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna.

Na podstawie umowy o współadministrowaniu Współadministratorzy podzielili między siebie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków zgodnie z RODO. Współadministrator Pierwszy zajmuje się obsługą Twoich praw, a Współadministrator Drugi wykonywaniem wobec Ciebie obowiązku informacyjnego i zapewnieniem bezpieczeństwa Twoich danych. Niezależnie od tego podziału możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Twoje zgłoszenie zostanie przekazane do właściwego Współadministratora.

Ustaliliśmy Punkt Kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych:

  1. E-mail: biuro@rybarczyk-kancelaria.pl
  2. Telefon: 533 467 277
  3. Listownie: Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna, Aleja Wolności 18/5, 62 – 800 Kalisz.

II Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

1) jeżeli jesteś potencjalnym Klientem:

– w celu przedstawienia naszej oferty i jej negocjacji oraz podjęcia innych działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

–  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2) jeżeli jesteś naszym Klientem:

– w celu realizacji oraz wykonania zawartych przez Ciebie z nami umów w zakresie świadczenia pomocy prawnej, jak również w związku z podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako na Administratorze, w tym w celu dokonywania rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w innych celach, nieobjętych wyżej wskazanymi podstawami przetwarzania danych, jednakże wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej i wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) jeżeli odwiedzasz naszego Bloga „Kruczek – blog prawniczy” (kruczekblog.pl) lub „Wdrażamy RODO” (wdrazamyrodo.pl), – dalej łącznie „Blogi; stronę internetową naszej Kancelarii http://www.rybarczyk-kancelaria.pl” – dalej Strona; lub też fanpage naszej Kancelarii oraz Blogów w serwisie społecznościowym Facebook, a także nasze profile na Linkedin:

– w celu prowadzenia przez nas działań marketingowych, w szczególności obejmujących działania naszej Kancelarii, Strony, Blogów, a także ich fanpage w serwie społecznościowym Facebook oraz profili na Linkedin (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– utrzymywania i odpowiadania na Twoje komentarze, które umieszczasz na naszych Blogach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– kontrolowania, obserwacji i analizy ruchu na Stronie, Blogach, Fanpage oraz na profilach na Linkedin.

III Odbiorcy danych

1) Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– biuro księgowe,

– dostawca oprogramowania do wystawiania faktur,

– dostawcy innego oprogramowania i hostingu (np. poczta e-mail, cloud computing),

– inni prawnicy obowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej – jedynie w celu zastępstwa procesowego Współadministratorów w zakresie powierzonych nam spraw,

– inni podwykonawcy wspierający nas w naszej działalności na nasze zlecenie,

– operatorzy pocztowi.

– uczestnicy postępowań sądowych lub postępowań przez organami administracji publicznej.

2) Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom, które utrzymują i obsługują stronę internetową naszej Kancelarii: http://www.rybarczyk-kancelaria.pl, a także podmiotom, które utrzymują i obsługują nasze Blogi. Nasze Blogi są utrzymywane i obsługiwane przez Automattic (w ramach WordPress.com) z siedzibą w San Francisco (Kalifornia) w Stanach Zjednoczonych. Automattic jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu Tarcza Prywatności w zakresie danych non-HR (niedotyczących zasobów ludzkich). Informacja na temat certyfikacji Automattic znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active.

3) W ramach Strony oraz Blogów korzystamy z wtyczek do portalu społecznościowego Facebook. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Facebook Inc z siedzibą w Menlo Park (Kalifornia) w Stanach Zjednoczonych (Facebook Inc jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu Tarcza Prywatności w zakresie danych non-HR, tj. niedotyczących zasobów ludzkich, informacja na temat certyfikacji Facebook Inc znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active) oraz Facebook Ireland Ltd (z siedzibą w Dublinie, Irlandia, a zatem na terenie Unii Europejskiej) oraz gromadzone przez te podmioty.

4) Jeśli odwiedzasz nasze profile (profile Współadministratorów lub profil Kancelarii) w serwisie społecznościowym Linkedin, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Linkedin Corp. z siedzibą w Mountain View (Kalifornia) w Stanach Zjednoczonych oraz gromadzone przez ten podmiot.  Linkedin Corp. jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu Tarcza Prywatności w zakresie danych non-HR (niedotyczących zasobów ludzkich). Informacja na temat certyfikacji Linkedin Corp.  znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .

5) W celu śledzenia ruchu na Stronie i na Blogach korzystamy z narzędzia Google Analytics, które zbiera informacje o Twoich odwiedzinach Strony i Blogów. W tym zakresie Twoje dane mogą być przekazywane do Google LLC z siedzibą w Mountain View (Kalifornia) w Stanach Zjednoczonych. Google LLC jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu Tarcza Prywatności w zakresie danych non-HR (nie dotyczących zasobów ludzkich). Informacja na temat certyfikacji Google LLC  znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IV Okres przechowywania danych

– Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy i świadczenia pomocy prawnej przechowujemy przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone (zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 lit c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych),

– Twoje dane pozyskane w celu prowadzenia negocjacji przechowujemy do czasu zakończenia negocjacji, ewentualnie do czasu zakończenia przedawnienia roszczeń wynikających z tych negocjacji,

– Twoje dane pozyskane w celu utrzymania i odpowiadania na Twoje komentarze przechowujemy przez cały czas utrzymywania Twojego komentarza na którymkolwiek z naszych Blogów,

– Twoje dane pozyskane na podstawie Twojej zgody przechowujemy do czasu aż cofniesz zgodę.

V Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi (w zakresie w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez nas tajemnicy zawodowej),

– prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,

– prawo do usunięcia danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (w zakresie w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez nas tajemnicy zawodowej) – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,

– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to jednak nie przysługuje w przypadku danych osobowych pozyskanych przez nas w związku z udzielaniem pomocy prawnej,

– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

– w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu nadzorczego.

VI Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

– warunkiem zawarcia umowy – jeżeli nie podasz danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy (w szczególności: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu) możemy odmówić zawarcia umowy,

– warunkiem wypełnienia obowiązku ciążącego na nas jako na Administratorze (wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, prawa podatkowego),

– dobrowolne – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda.

VII Informacja o profilowaniu

Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VIII Bezpieczeństwo Twoich danych

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem. Ponadto jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej wynikającej z odrębnych przepisów prawa oraz przepisów korporacyjnych.

IX Cookies

Cookies to dane informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (czyli m.in. Twoim). Pliki cookies umożliwiają m.in. prawidłowe wyświetlanie strony internetowej, prowadzenie statystyk odwiedzin strony, zapamiętywanie wizyt użytkownika na stronie. Więcej o cookies możesz przeczytać na stronie: https://www.allaboutcookies.org/

W zakresie Strony na Twoim urządzeniu mogą zapisywać się pliki cookies w związku ze śledzeniem informacji o odwiedzinach na stronie poprzez urządzenie Google Analytics. Ponadto na Stronie korzystany z wtyczki do portalu społecznościowego Facebook – w związku z tym czasami cookies mogą służyć do tego, aby Facebook zobaczył i zapamiętał Twoją obecność na Stronie i pokazywał Ci reklamy związane z Fanpage Strony.

Z kolei w zakresie Blogów – jak wskazaliśmy powyżej – są one utrzymywane przez Automattic (w ramach WordPress.com). Witryny internetowe utrzymywane na wordpress.com używają cookies dla różnych celów. Niektóre cookies są przeznaczone tylko dla zarejestrowanych użytkowników wordpress.com, podczas gdy inne stosowane są przy okazji korzystania z serwisu i znajdujących się na nim witryn przez wszystkich innych użytkowników (niezarejestrowanych). Cookies mogą być wykorzystywane dla prawidłowego działania Bloga, wyświetlania reklam osób trzecich, śledzenie statystyk odwiedzin i zapamiętania Twoich odwiedzin na Blogu. Niektóre cookies zapisują się wtedy, gdy po prostu odwiedzisz witrynę Bloga, z kolei inne – wtedy, gdy wykonach jakąś czynność (np. klikniesz „Lubię to” albo „Follow”). Więcej o cookies na wodpress.com możesz przeczytać na stronie: https://automattic.com/cookies/.